Magic Band - Digaran
فرهاد فروتنی - بچگیام
در قالب تور کنسرت‌های خارجی این خواننده صورت می‌گیرد
با همراهی داریوش پیرنیاکان و بهنام سامانی
در ادامه تور کنسرت‌های خارج از کشور
به منظور برگزاری کنسرت و کارگاه در اروپا؛
روز 15 فوریه 2011 در لندن برگزار می‌شود؛