خواننده‌ی شناخته‌شده‌ی موسیقی ایران متد آموزشی مدون کرد
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»
در مراسم رونمایی آثار تاج اصفهانی با حضور خانواده‌ی این هنرمند و علی‌اصغر شاهزیدی بیان شد