برای تاریخ 15 مرداد
با همراهی گروه «رخساره» به سرپرستی نیوشا بریمانی