کدام خواننده یا گروه بهترین اجراهای زنده را در سال 1391 داشتند؟
(شما می‌توانید سه گزینه را انتخاب کنید)