برنامه یاد بعضی نفرات
 
استاد «علی غلامرضایی آلمه جوقی» از آخرین بازماندگانِ بخشی‌های زبانگیر از دست رفتعلی غلامرضایی آلمه جوقی | موسیقی ما