برنامه یاد بعضی نفرات
 
نگاهی به ظرفیت های یک سالن کنسرتِ مهم در قلب تهران در گفتگو با مدیر مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلادامیرحسین تابع جماعت | موسیقی ما