رازهای گرمای اجرای پیرمرد و همراهانش
پدرام امینی ابیانه
آلبوم «آتش سه» در ماه پایانی سال گذشته منتشر شد
گفتگو با پدرام امینی ابیانه (گیتاریست) به بهانه کنسرت مشترک با کیوان ساکت؛