در یک حراجی و 9 برابر برآوردهای اولیه
این اتفاق در حراجی کریستی رخ داد؛
به قیمت 1.8 میلیون دلار فروخته شد؛
این کار قرار بود توسط شخص دیگری انجام شود؛