همسر «فرهاد مهراد» توضیحات اخیر «بنیامین بهادری» را تکذیب کرد
اجرای قطعات فرهاد به خواست همسرش، شهیار قنبری و اسفندیار منفردزاده لغو شد