شهردارِ تهران در مراسمِ زادروزِ نوازنده و آهنگ‌ساز برجسته شرکت کرد