از سوی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران