Magic Band - Digaran
فرهاد فروتنی - بچگیام
20 دی در قالب کنسرت «تریوی میلاد درخشانی» برگزار می‌شود