Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
توضیحی در باب حاشیه‌های اخیری که این روزها در فضای مجازی ایجاد شده است