با حضور عبدالجبار کاکایی و پدرام پاک‌آیین صورت می‌گیرد