با حضور مجید کیانی، شاهین فرهت و محمد سعید شریفیان
با صدور حکمی از سوی سرپرست این فرهنگستان