به رهبری آیدین بیات و اجرای چند قطعه موسیقی اصیل ایرانی