کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما سعدالله نصیری موسیقی کردی کروه ژوانا
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
یادداشتی درباره کنسرت مشترک «حامی» و «نیما مسیحا»
در باب اهمیت فراگیری تکنیک در آواز خواندن - 1