فقدان هنرمندی که در هنرش معرفت جلوه داشت
در آستانه جشنواره موسیقی نواحی عنوان شد