«سرچوپی» دومین آلبوم امید بهروزیان منتشر می‌شود
با نگاهی به موسیقی فولکوریک سرزمین لرستان