با صدای عبدالرضا هلالی و شعر محمدجواد پرچمی و سعید پاشازاده