با اجرای «رضا مهدوی» صورت می‌گیرد
با صدای «امیر سینکی» و «متین رضوانی‌پور»
متین رضوانی پور