بهترین آلبوم‌های موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ-راک در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ-راک سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین قطعات موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی ایرانی  در سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین قطعات موسیقی راک، تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۶

پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی راک، تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۶ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)