بهترین آلبوم‌های موسیقی معاصر، اصیل و سنتی ایرانی (با کلام)


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی معاصر، اصیل و کلاسیک ایرانی (بی کلام)


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ - راک


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی و تجربی


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی محلی، نواحی و مقامی


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین آلبوم‌های موسیقی کلاسیک، مدرن و ملل


  شما می‌توانید پنج مورد از آلبوم‌های منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).                                                                                                                                                                            .
  
  


بهترین تک‌آهنگ موسیقی تلفیقی، پاپ - راک و سایر ژانرها در سال 1393


  شما می‌توانید پنج مورد از قطعات منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(قطعه ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).
  
  


بهترین تک‌آهنگ‌های موسیقی معاصر، اصیل و کلاسیک ایرانی


  شما می‌توانید پنج مورد از قطعات منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(قطعه ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).
  
  


بهترین تک‌آهنگ موسیقی پاپ در سال 1393


  شما می‌توانید پنج مورد از قطعات منتشر شده در سال 1393 را انتخاب کنید.
(قطعه ها به ترتیب حروف الفبا، از راست به چپ مرتب شده اند).