ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با صدای وحید تاج ؛ اجرای تهران (اردیبهشت 1397) | موسیقی ما