امیرخسرو دهلوی
شاعر
Amirkhosro Dehlavi
آثار این هنرمند 
[ همایون شجریان ]