امیرخسرو دهلوی | موسیقی ما
امیرخسرو دهلوی
شاعر
Amirkhosro Dehlavi
آثار این هنرمند 
[ همایون شجریان ]