نوید زمردی
آثار این هنرمند 
[ گروه چارتار ]
[ داریوش آذر ]