برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور محمدرضا شفیعی کدکنی، حسین علیزاده، محمدرضا درویشی، رامبد صدیف و بهاءالدین خرمشاهی
رامبد صدیف عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی جوان:رامبد صدیف | موسیقی ما