برنامه یاد بعضی نفرات
 
معاون امور هنری و مدیرکل دفتر موسیقی با شوالیه‌ی آواز ایران دیدار کردندشوالیه آواز ایران | موسیقی ما