برنامه یاد بعضی نفرات
 
فرهنگستان هنر برای تسریع در واکسیناسیون بیانیه داد
فرهنگستان هنر برای نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهادهایی را مطرح کرد
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
با پژوهش بهمن کاظمی و به اهتمام وَهرَز پوراحمد و مهدی فراهانی
از هفدهم تیرماه و در فرهنگستان هنر صورت می‌گیرد
با حضور شاهین فرهت، سید عبدالمجید کیانی و داریوش مهرجویی
در پی دیدار معاون امور هنری و سرپرست فرهنگستان هنر
با حضور مجید کیانی، شاهین فرهت و محمد سعید شریفیان
با صدور حکمی از سوی سرپرست این فرهنگستان
با هدف سیاست‌گذاری برنامه‌ها بر اساس مفاد اساسنامه:‌فرهنگستان هنر | موسیقی ما