برنامه یاد بعضی نفرات
 
نام روموالد کوپرسکی در کتاب گینس ثبت شد؛گينس | موسیقی ما