برنامه یاد بعضی نفرات
 
وزیر فرهنگ به شائبه‌ی ممنوع‌الکاری خوانندگان پاسخ دادمحمدمهدی اسماعیلی | موسیقی ما