برنامه یاد بعضی نفرات
 
وزیر فرهنگ به شائبه‌ی ممنوع‌الکاری خوانندگان پاسخ دادوزیر فرهنگ | موسیقی ما