برنامه یاد بعضی نفرات
 
بر اساس ردیف استاد عبدالله دوامی با گردآوری استاد فرامرزپایور
با گردآوری استاد فرامرز پایورعبدالله دوامی | موسیقی ما