برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی جوانِ قوچانی از آرزوها و کارهای جدید خود می‌گویدداود یونسی | موسیقی ما