برنامه یاد بعضی نفرات
 
در مراسم گرامی‌داشت تولد هشتاد و دومین سال تولد رادیو در ایرانموذن زاده اردبیلی | موسیقی ما