برنامه یاد بعضی نفرات
 
در بزرگداشت هفته‌ی «نظامی» حسام‌الدین سراج روی با گروه بیدل خواندعلیرضا دانایی | موسیقی ما