برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آثاری از علی رهبری، احمد پژمان، امین‌الله حسین، حسین دهلوی، هوشنگ استوارامین‌الله حسین | موسیقی ما