برنامه یاد بعضی نفرات
 
به رهبری «بردیا کیارس» و کنسرت مایستری «ارسلان کامکار»هاسمیک کاراپتیان | موسیقی ما