برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تنظیم دارا دارایی و نوازندگی آرش پژند مقدم، ابراهیم علوی، حمزه یگانه و همایون نصیریاکوان | موسیقی ما