برنامه یاد بعضی نفرات
 
به سرپرستی هادی منتظری و در کنسرتی با نام «پرسه در خمسه»خمسه نظامی گنجوی | موسیقی ما