برنامه یاد بعضی نفرات
 
با انتخاب داریوش پیرنیاکان، مسعود شعاری، زید الله طلوعی، سیامک جهانگیریزید الله طلوعی | موسیقی ما