برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای آثاری برای فلوت و پیانو در پروژه «ابسترکتوم»موسیقی مدرن | موسیقی ما