برنامه یاد بعضی نفرات
 
در اولین همکاری با «بهرنگ توفیقی»سریال افرا | موسیقی ما