برنامه یاد بعضی نفرات
 
«علی قمصری» با دوتارنوازان تربت جام نواختتربت جام | موسیقی ما