برنامه یاد بعضی نفرات
 
به مناسبت جشن پنجاهمین سالگرد ایجاد روابط دیپلماتیک بین ایران و چینروابط دیپلماتیک ایران و چین | موسیقی ما