برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، سیدرضا طباطبایی، اشکان کمانگری و ...سیدرضا طباطبایی | موسیقی ما