برنامه یاد بعضی نفرات
 
بعد از دو سال توقف در برگزاری اجراهای زندهمهدی ناصری | موسیقی ما