برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آغاز واکسیناسیون هنرمندان
برای سهولت امر واکسیناسیون هنرمندان پیشکسوت عضو موسسه
در مدت زمان ۱۵ دقیقه‎‌ پس از دریافت واکسن «کووید-۱۹»واکسن | موسیقی ما