برنامه یاد بعضی نفرات
 
توسط انتشارات ماهور و با تنظیمِ «مهرنوش ذوالفقاری»
اوایل سال آینده و توسط سید محمدامین میراحمدیمرتضی نی‌داوود | موسیقی ما