برنامه یاد بعضی نفرات
 
اول آذر و با حضور تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان در موزه موسیقی ایرانتوکا ملکی | موسیقی ما